Tag - بادی قهوه چیست

body قهوه چیست

body یا احساس زبانی در تست طعمی قهوه چیست ؟

body قهوه چیست ؟ بادی (body ) و احساس زبانی توضیح می دهند که چگونه یک قهوه احساس می شود.بادی (body) یکی از خصوصیات اصلی قهوه است.هنگام توصیف قهوه مردم اغلب عباراتی مانند " سبک " و  " سنگین " و...