مدیریت زمان به معنی کنترل آگاهانه روی زمان است.

ضعف در مدیریت زمان یک مسئله قدیمی است چیزی که نه فناوری آن را به وجود آورده است نه می تواند آن را حل کند در شرایطی که ابزار بیشتری برای مدیریت زمان در اختیار داریم و فرایندهای اداری، کمتر دستخوش کاغذ و ملزومات غیرلازم قرار می‌گیرد، مدیریت ضعف زمان را نمی‌توان پنهان نمود و اثر بخشی بیشتری مورد نیاز است.

زیرا برای موفقیت بیشتر، چه در زندگی شخصی و چه در زندگی حرفه‌ای نیازمند بکارگیری راهبردهای مدیریت زمان می‌باشیم.

با استفاده مؤثر از زمان می‌توان اهداف را مشخص و وظایف و فعالیت‌ها را برنامه‌ریزی و اولویت بندی نمود.

با برنامه‌ریزی و اختصاص زمان، درک افراد از زمان در دسترس، افزایش یافته و در نتیجه می‌توانند از زمان خود به صورت هدفمند و سازمان یافته بهره‌مند شوند.

اولویت بندی امور و اختصاص زمان مشخص به هر فعالیت، موجب می‌شود وظایف گوناگون به موقع انجام گیرد.

پس با استفاده از روش‌های مدیریت زمان، بینش افراد در مورد نحوه استفاده از زمان بیشتر شده، تخمین دقیق تری از مدت زمان لازم جهت انجام کارها به دست می‌آورند و در مجموع نتایج مفیدی حاصل می‌گردد.

برخی نتایج حاصل از شیوه‌های مختلف مدیریت زمان عبارتند از:

  • آماده‌سازی برای برنامه‌ریزی آگاهانه
  • یادآوری در انجام امور
  • سامان بخشیدن به افکار و فعالیت‌ها
  • انجام امور در زمان تعیین شده
  • ایجاد انگیزه لازم برای انجام کار
  • متمرکز ساختن توجه فرد به اولویت‌ها
  • جلوگیری از اتلاف وقت و امور غیر ضروری
  • سرعت در پیشرفت و ارتقاء عملکرد شخصی
  • کاهش فشار روزانه و در نتیجه افزایش سلامت روان
  • افزایش کارایی، سازماندهی و بهره‌وری

 

هم چنین می توان به بیان مراحل یکی از تکنیک های مدیریت زمان اشاره کرد:

1.در آغـاز هـرروز برنامه ریـزی کنیـد.

فهرسـتی از کارهایی را که قصـد دارید درآن روز انجـام دهیـد، بنویسـید.

مجموع زمانـی را کـه بـرای انجـام ایـن کارهـا در اختیار داریـد را نیـز به دقـت مشـخص ویا یادداشت کنید که هـر کار چقدر زمـان می برد.

2.در پایان هرروز، نتایج را ثبت و یک بایگانـی درسـت کنید تا بتوانیـد بفهمید وقتتان را چگونـه صرف می کنید.

3.هـر روز در پایـان، وقتـی را بـرای بررسـی اختصاص دهید تا اطاعات خام را به دریافت ها و مشـاهدات تبدیل کنید.

4.چگونگـی صرف وقتتـان را بازبینی کنیـد و تصمیـم بگیرید چطـور می توانید بهتر زمان بنـدی کنید.

 

مدیریت زمان

مدیریت زمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *