چقدر از محصول ارائه شده رضایت دارید؟
چقدر از برخورد پرسنل رضایت دارید؟
چقدر از محصول بسته بندی شده رضایت دارید؟
چقدر از نظافت و رعایت بهداشت رضایت دارید؟