لیست قیمت ظروف و اکسسوری های چوبی تولید شده توسط گلوریزه

محصولات چوبی

ردیفعکسنام دستگاهقيمت ردیفعکسنام دستگاهقيمت
1قندان توسکا قطر 10 سانت1800001سینی گرد قطر 25 سانت420000
2محصولات چوبی گلوریزهقندان توسکا قطر 12 سانت2350002محصولات چوبی گلوریزهسینی گرد قطر 30 سانت565000
3محصولات چوبی گلوریزهقندان توسکا قطر 14 سانت2800003محصولات چوبی گلوریزهسینی گرد قطر 35 سانت770000
4محصولات چوبی گلوریزهقندان گردو قطر 10 سانت2550004گلدان ارتفاع 10 سانت79000
5محصولات چوبی گلوریزهقندان گردو قطر 12 سانت3300005محصولات چوبی گلوریزهگلدان ارتفاع 15 سانت120000
6محصولات چوبی گلوریزهقندان گردو قطر 14 سانت4200006محصولات چوبی گلوریزهگلدان ارتفاع 20 سانت160000
7شات750007محصولات چوبی گلوریزهظرف خورشیدی کوچک1330000
8شات دوبل990008محصولات چوبی گلوریزهظرف خورشیدی بزرگ1650000
9بانکه4400009سینی قوس650000
10کوکسا28000010هاونگ270000
11سینی لبه کج قطر 25 سانت41000011بشقاب قطر 24 سانت320000
12محصولات چوبی گلوریزهسینی لبه کج قطر 28 سانت52500012محصولات چوبی گلوریزهسینی مستطیل590000
13سینی پیش دستی قطر 18 سانت19500013پیمانه170000
14سینی پیش دستی قطر 35 سانت95000014گردو شکن790000
15محصولات چوبی گلوریزهآجیل خوری کوچک108000015تخت سرو قطر 35 سانت560000
16محصولات چوبی گلوریزهآجیل خوری بزرگ132000016تخت سرو قطر 40 سانت680000
17شکلات خوری72000017پیاله مدل 1195000
18اردو خوری79500018پیاله مدل 2195000
19محصولات چوبی گلوریزهعسل خوری35000019پیاله مدل 3195000
20کاسه قطر 20 سانت57000020پیاله مدل 4125000
21کاسه قطر 25 سانت88000021محصولات چوبی گلوریزهآباژور منبتی قطر 18 سانت3800000
22کاسه قطر 28 سانت115000022محصولات چوبی گلوریزهآباژور خراطی420000
23کاسه هخامنشی مدل 1 قطر 23 سانت135000023جاشمعی ارتفاع 70 سانت1950000
24کاسه هخامنشی مدل 2 قطر 20 سانت85000024جاشمعی ارتفاع 80 سانت2350000
25کاسه هخامنشی مدل 2 قطر 30 سانت240000025محصولات چوبی گلوریزهجاشمعی ایزال540000
26دفرمه مدل 113000026محصولات چوبی گلوریزهجاشمعی خراطی ارتفاع 15 سانت540000
27محصولات چوبی گلوریزهدفرمه مدل 217000027محصولات چوبی گلوریزهجاشمعی خراطی ارتفاع 20 سانت950000
28محصولات چوبی گلوریزهدفرمه مدل 322000028محصولات چوبی گلوریزهجاشمعی خراطی ارتفاع 25 سانت1100000
29محصولات چوبی گلوریزهدفرمه مدل 428500029محصولات چوبی گلوریزه  
30محصولات چوبی گلوریزهدفرمه مدل 533500030محصولات چوبی گلوریزه  
31محصولات چوبی گلوریزهدفرمه مدل 638400031محصولات چوبی گلوریزه  
32محصولات چوبی گلوریزهدفرمه مدل 740000032محصولات چوبی گلوریزه  
33محصولات چوبی گلوریزهدفرمه مدل 848000033محصولات چوبی گلوریزه  
34محصولات چوبی گلوریزهدفرمه مدل 949000034محصولات چوبی گلوریزه